ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      درخواست عمومی 295
    پاسخ برای درخواست شماره 293